عیبجویی

در سال هایی که جوانتر و به ناچار آسیب پذیرتر بودم پدرم پندی به من داد که آن را تا به امروز در ذهن خود مزه مزه می کنم. وی گفت: «هر وقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری یادت باشه که تو این دنیا همه مردم مزایای تو رو نداشته ان.»

جملات آغازین رمان «گتسبی بزرگ-اسکات فیتس جرالد-انتشارات نیلوفر»

/ 1 نظر / 37 بازدید